Journal

ศักยภาพในการให้ผลผลิตของทานตะวันพันธุ์ลูกผสมเปิดชนิดน้ำมัน
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
7
3
18-27
กันยายน - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029432 ชื่อวิชา Field Crops for Industry II,7 มิ.ย. 2010 - 9 มิ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน แหล่งทุน :ศนวท,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009