Journal

Article
ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
Journal
วารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Journal of Agricultural Extension and Communication) (ISSN: 16859766)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2009
Page
40-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-