Journal

Article
อิทธิพลของการปิดเตาผลิตถ่านที่อุณหภูมิการผลิตต่างกันต่อสมบัติของถ่าน
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
28
Issue
2
Year
มิถุนายน - สิงหาคม 2009
Page
73-80
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-