Journal

Article
ศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ สำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
28
Issue
2
Year
มิถุนายน - สิงหาคม 2009
Page
13-27
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-