Journal

Article
องค์พยานในการกระทำสัตย์สาบานในพระไอยการลักษณะพยานและลักษณะพิสูจน์ดำน้ำลุยเพลิง
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
16
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
Page
133-146
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-