Journal

Article
การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในผลส้มโดยใช้การดูดกลืนแสงใกล้อินฟราเรดของเปลือกส้ม
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
Volume
7
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-