Journal

Article
Weakly nonlinear analysis of multimodal fluvial bars
Journal
Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE (ISSN: 09167374)
Volume
48
Issue
-
Year
กุมภาพันธ์ 2004
Page
1009-1014
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Sediment Transport and Geomorphology,7 ก.ย. 2010 - 7 ก.ย. 2010