Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับการตีความความหมายของคำว่า "โกหก" ในภาษาไทย: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (ISSN: 08571406)
27
2
1-20
มกราคม - มิถุนายน 2009
ชาติ
-
-
-
-