Journal

Article
แก่นจันทน์ ไม้ต่างประเทศกับศักยภาพปลูกเชิงการค้าเพื่อใช้วัตถุดิบในอุตสหกรรมเครื่องหอม
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
2
Issue
3
Year
มกราคม - มิถุนายน 2008
Page
47--68
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แก่นจันทน์ ไม้หอมที่น่าสนใจต่อการปลูกในประเทศไทย,22 ส.ค. 2009 - 22 ส.ค. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ออป. การใช้ประโยชน์ :การปลูกสร้างไม้ที่มีเนื้อไม้หอม,17 ก.ค. 2008 - 17 ก.ค. 2008