Journal

การศึกษาขนาดประชากรของต้นมะพร้าวลิงในป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
24
1-2
26-34
มกราคม - ธันวาคม 2005
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009