Journal

การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
วารสารอาหาร (ISSN: 01251147)
36
2
157-167
เมษายน - มิถุนายน 2006
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐานและกฎระเบียบของการผลิตอาหารฮาลาล,3 ส.ค. 2009 - 9 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052314 ชื่อวิชา Principles of Food Analysis,8 พ.ย. 2004 - 8 พ.ย. 2004
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ให้สัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง นโยบายและผลกระทบฃองการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย,15 มี.ค. 2007 - 15 มี.ค. 2007