Journal

Article
ผลของกระบวนการล้างเนื้อปลาบดด้วยสารละลายด่างต่อคุณภาพด้านสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่เยือกแข็ง
Journal
วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 19066619)
Volume
1
Issue
1
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
34-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-