Journal

Article
Stability of gravity-capillary waves generated by a moving pressure disturbance in water of finite depth
Journal
Physics of fluids (ISSN: 10706631)
Volume
21
Issue
8
Year
สิงหาคม - กันยายน 2009
Page
-
Class
นานาชาติ
DOI
10.1063/1.3207024
Related Link
-

Author

Output From Project

การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก แหล่งทุน :ส.ก.ว.,1 ก.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2009