Journal

ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี.
ว.วิทย์.กษ. 39(3) (พิเศษ) : 578-581. (ISSN: 01253069)
39
3
578-581
สิงหาคม - กันยายน 2008
ชาติ
-
-
-
-