Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ขนาดเซลล์ และลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของผลฝรั่ง
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
39
Issue
3 (พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2008
Page
40-43
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-