Journal

Article
แนวทางการพัฒนาชุมชนในเชิงอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนตลาดบางเขน เขตหลักสี่
Journal
วารสารระแนง 6 (ISSN: 15132811)
Volume
-
Issue
6
Year
พฤษภาคม 2009
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246531 ชื่อวิชา Ancient Community Development,1 ส.ค. 2009 - 1 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน :สวพ. ปี2553,21 ม.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตหลักสี่ การใช้ประโยชน์ :จัดสรรงบประมาณและดำเนินการพัมนาพื้นที่ตามแนวทางที่ทางผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดบางเขน เขต หลักสี่ไว้,1 มิ.ย. 2009 - 24 ธ.ค. 2009