Journal

Ontology Development: A Case Study for Thai Rice
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
43
3
594-604
กรกฎาคม - กันยายน 2009
นานาชาติ
Traditional
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01352561 ชื่อวิชา Information Management,2 ก.ค. 2009 - 16 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :NECTEC ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Enhancing Knowledge Services with Ontology and Service Science : Education, Agriculture,Tourism,24 ก.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009