Journal

Article
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนิสิตครูสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
30
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
Page
143-155
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-