Journal

Current Practice, Problems and Needs of Primary Teachers for Teaching Selected Science Content
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
30
1
79-89
มกราคม - เมษายน 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา การใช้ประโยชน์ :การจัดการอบรมครูเพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010