Journal

Article
การประเมินคุณภาพของผลฝรั่งแบบไม่ทำลายเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
39
Issue
3(Suppl.)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2008
Page
70-73
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ระบบการประเมินคุณภาพผลฝรั่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค NIR

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6,14 ส.ค. 2008 - 14 ส.ค. 2008