Journal

Article
การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ISSN: 08596633)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2009
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

รูปแบบสรีรจิตวิทยาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยขณะทำการพัตต์ และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183531 ชื่อวิชา Sports & Exercise Psychology,24 ก.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน แหล่งทุน :ส่วนตัว,8 เม.ย. 2008 - 24 ก.ย. 2008