Journal

Article
พลังงานแตกหักของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบชนิดต่างๆ
Journal
วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand) (ISSN: 08577951)
Volume
20
Issue
1
Year
มกราคม 2009
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง การใช้ประโยชน์ :เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิชาการของ สถาบันวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง,21 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2008