Journal

Micropropagation of Bat Flower Plant, Tacca chantrieri Andre
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
42
5
7-12
ธันวาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 27,28 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 26,7 เม.ย. 2009 - 10 เม.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. การใช้ประโยชน์ :บริการผลิตต้นพันธุ์เนระพูสีไทย (ค้างคาวดำ)โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่เอกชน จำนวน 10,000 ต้น,3 ก.พ. 2009 - 21 ธ.ค. 2009