Journal

Article
ผลของค่าการนำไฟฟ้า และระดับ pH ของสารละลายธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโต และการใช้ธาตุอาหารของผักกาดหอมคอส
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
39
Issue
3
Year
กันยายน 2008
Page
361-372
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-