Journal

Article
การผลิตถ่านแท่งจากทะลายปาล์ม
Journal
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2002
Page
135-152
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,12 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองปาล์มน้ำมัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- บริษัท COT การใช้ประโยชน์ :ใช้ความรู้นี้ ในการออกแบบ ระบบโครงสร้างอุตสาหกรรม ด้านการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศให้แก่รัฐบาลในขณะนั้น ,2 ก.พ. 2004 - 23 ธ.ค. 2005
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรศาสตร์นำไทย การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่การผลิตถ่านกัมมันต์ ให้แก่ รายการเกษตรศาสตร์นำไทย,12 ก.ย. 2001 - 20 ก.ย. 2010