Journal

อันกาละเทศะนั้น....ออกแบบได้
ระแนง ฉบับที่ ๕
-
5
-
กรกฎาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพลิกฟื้นวัฒนธรรม และการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,5 พ.ย. 2007 - 22 ก.พ. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :academia.edu การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 พ.ค. 2007 - 4 ก.ค. 2018