Journal

Article
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
29
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
Page
140-153
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-