Journal

Article
การไตร่ตรองกระบวนการสอนของนิสิตผ่านวิธีสัมภาษณ์ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
29
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
Page
113-125
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-