Journal

Physical and chemical characteristics of sediments in catfish, freshwater prawn and carp ponds in Thailand
Aquaculture Research
37
12
1202-1214
กันยายน 2006
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาการจัดการประมง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :คุณภาพดินในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และลักษณะเกณท์คุณสมบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพดินในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,23 ม.ค. 2007 - 23 ม.ค. 2007