Journal

การสุขาภิบาลร้านอาหารหวานและเครื่องดื่ม และสิ่งแวดล้อมของโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสกลนคร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา
7
4
25-28
ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-