Journal

Article
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษารายวิชา 385223 ประวัติดนตรีไทย
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
51
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2008
Page
101-112
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-