Journal

การตรวจสอบคุณภาพของฝรั่งตัดแต่งพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจูในบรรจุภัณฑ์โดยใช้ฟิล์มไคโตซานอัจฉริยะที่ผสมเอเอ็มพีและแอนโทไซยานิน
ศวท: ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 30278929)
1
1
23-35
มกราคม - เมษายน 2024
ชาติ
-
Article
-
-