Journal

Article
การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคเน่าเละของกะหล่ำดอกและการประเมินความเสี่ยง
Journal
วารสารโรคพืช
Volume
21
Issue
1-2
Year
ธันวาคม 2007
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

Developing Biological Control for Vegetable Diseases with Microorganisms and Natural Compounds

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จุลินทรีย์และชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชและการปรับใช้ในระบบไอดีเอ็ม,1 ส.ค. 2008 - 1 ส.ค. 2008