Journal

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ร่วมกับ เทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 29851017)
8
1
139-154
มกราคม - มิถุนายน 2024
ชาติ
-
Article
-
-