Journal

Microstructure and water retention of Oxisols in Thailand
Australian Journal of Soil Research
43
8
973-986
ธันวาคม 2005
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การเปรียบเทียบสมบัติของออกซิซอลส์สีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2546)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,29 ก.ย. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,21 ธ.ค. 2005 - 29 ก.ย. 2009