Journal

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ:ความรู้ที่ยังต้องการความเข้าใจ
วารสารโภชนบำบัด (ISSN: 08583404)
19
2
88-102
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรม หัวข้อ "ออกกำลังกายด้วยยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค",6 ส.ค. 2009 - 6 ส.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6 โซน A2,23 ก.ค. 2009 - 26 ก.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการใช้ยางยืด,20 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เวิร์ค อิท จำกัด ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง/ยางยืดยืดชีวิต",19 ก.ค. 2009 - 19 ก.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อกับการออกกำลังกาย,11 ส.ค. 2009 - 12 ส.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี การใช้ประโยชน์ :วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรคในวัยทอง",24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง "ยางยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค",25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา การใช้ประโยชน์ :ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองเครื่องมือวิจัย เรื่อง การออกกำลังกายด้วยยางยืดประกอบเสียงดนตรีของผู้สูงอายุในเขตเทศบางนครยะลา,7 พ.ค. 2009 - 7 พ.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด และตาราง 9 ช่อง,4 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ออมทรัพย ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ยางยืดสุขภาพ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ,6 มิ.ย. 2009 - 6 มิ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 การใช้ประโยชน์ :บรรยายพิเศษในหัวข้อ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้อยู่เป็นสุขอย่างมีคุณภาพ,25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง,2 ธ.ค. 2009 - 2 ธ.ค. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายหัวข้อ โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกวัย,3 พ.ย. 2009 - 3 พ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองยานพาหนะฯ มก. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรม เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน,14 พ.ย. 2009 - 14 พ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด การใช้ประโยชน์ :วิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน แนวทาง/รูปแบบการควบคุมภาวะอ้วนลงพุง การดูแลพฤติกรรมการบริโภค การเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายที่ถูกต้อง,18 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
 • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายเรื่อง มาออกกำลังกายกันเถอะ,26 พ.ย. 2009 - 26 พ.ย. 2009
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกกำลังกายอย่างไรเมื่อสูงวัย,23 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารออมสินร่วมกับบริษัท สปอร์ตทิปส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรให้ความร้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง,14 ก.ค. 2010 - 14 ก.ค. 2010