Journal

Article
อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
39
Issue
3
Year
พฤษภาคม 2008
Page
317-320
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-