Journal

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดตามรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต (ISSN: 19057881)
17
1
72-89
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-