Journal

Article
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมินวงจรชีวิตเอทานอล
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)] (ISSN: 08589291)
Volume
15
Issue
1
Year
มิถุนายน 2008
Page
14-38
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-