Journal

Article
ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต่อการกลายพันธุ์ของไทรย้อยใบแหลมด่าง
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
2
Issue
38
Year
กรกฎาคม 2007
Page
143-149
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-