Journal

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ การรับรู้ การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของข้าราชการกองทัพอากาศ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ISSN: 26511525)
13
2
168-184
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-