Journal

Article
A survey of decision making practices, educational experiences, and economic performance of two dairy farm populations in Central Thailand
Journal
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION (ISSN: 00494747)
Volume
40
Issue
7
Year
ตุลาคม 2008
Page
475-482
Class
นานาชาติ
DOI
10.1007/s11250-007-9123-0
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002414 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสริมความรู้ในการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,1 พ.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด การใช้ประโยชน์ :การวางแผนและดำเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมการผลิตโคนมแก่สมาชิก,1 ก.ค. 2008 - 31 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้เลี้ยงโคนมภาคกลาง การใช้ประโยชน์ :การวางแผนและดำเนินงานในการให้บริการและส่งเสริมการผลิตโคนมให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก,1 ส.ค. 2008 - 30 ก.ค. 2009