Journal

ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส จากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสภาพดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับธูปฤาษี (Typha angustifolia)
วารสารสิ่งแวดล้อม มก.
4
1
122-135
กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008
ชาติ
-
-
-
-