Journal

การสะสมตะกั่ว และแคดเมี่ยมในน้ำเสียชุมชนโดยพุทธรักษา และธรรมรักษาที่ปลูกด้วยดินนาในสภาพน้ำขังสลับแห้ง
วารสารสิ่งแวดล้อม มก.
4
1
15-23
กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008
ชาติ
-
-
-
-