Journal

ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรม E-claim ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 22870075)
11
1
55-68
มกราคม - มีนาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-