Journal

ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุร
วารสารวิจัยรำไพพรรณี (ISSN: 26974371)
14
2
160-169
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
Article
-
-