Journal

การประเมินความต้องการจำเป็นในการสร้างบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม (Journal of Social Science and Cultural) (ISSN: 26976269)
7
2
303-317
กุมภาพันธ์ 2023
ชาติ
-
Article
-
-