Journal

กลวิธีการให้คำแนะนำของไลฟ์โค้ชผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเจตคติของผู้รับสาร: กรณีศึกษา ฐิตินาถ ณ พัทลุง
วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง (ISSN: 25868985)
5
2
75-90
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
Article
-
-