Journal

จลนพลศาสตร์ของการทอริแฟคชั่นชีวมวลเปลือกแข็ง
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ISSN: 19066627)
14
3
799-814
กันยายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-