Journal

การอ่านประเมินเรียงความภาษาญี่ปุ่นโดยผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: มุ่งเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างความรู้ในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (ISSN: 22291997)
12
2
84-105
ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-